SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS „CHEŁMIEC” WAŁBRZYCH

Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Chełmiec Wałbrzych, informuje o terminie Sprawozdawczego Walnego Zebranie Członków stowarzyszenia, które wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2022 roku, na godzinę 17:30 (1 termin), 17:45 (2 termin) w sali konferencyjnej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 39, I piętro.

Porządek obrad

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod nazwą Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Wałbrzych z/s w Wałbrzychu w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad, prawidłowości zwołania Zebrania
  i zdolności Zebrania do podejmowania Uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania
 5. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2021
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego z działalności Zarządu za rok 2021
 7. Przedstawienie Sprawozdania z Komisji Rewizyjnej
 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. trybu podejmowania Uchwał w trakcie Zwyczajnego Zebrania WZC w dniu 30.08.2022
  2. przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego z działalności Zarządu za rok 2021
  3. przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie