SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MKS „CHEŁMIEC” WAŁBRZYCH

Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Chełmiec Wałbrzych, informuje członków stowarzyszenia, o terminie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia, które wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2021 roku, na godzinę 17:45 (1 termin), 18:00 (2 termin) w sali konferencyjnej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 39, I piętro. Sprawozdania dostępne w siedzibie klubu (Hala Wałbrzyskich Mistrzów), po uprzednim umówieniu telefoniczny pod numerem 668 238 658.

Porządek Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod nazwą Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Wałbrzych z/s w Wałbrzychu w dniu 31 sierpnia 2021 roku:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego obrad, oraz Protokolanta.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad prawidłowości zwołania Zebrania, zdolności Zebrania do podejmowania Uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania
 5. Informacja Prezes Zarządu Klubu o bieżącej działalności Stowarzyszenia
 6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2020
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego z działalności Zarządu za rok 2020
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 9. Informacja Zarządu Klubu o działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji
 10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów do organów Stowarzyszenia
 11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1) trybu podejmowania Uchwał w trakcie Zwyczajnego Zebrania WZC
  w dniu 31.08.2021
  2) przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego z działalności Zarządu za rok 2020
  3) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  4) udzielenia absolutorium dla poprzedniego zarządu
  5) określenia liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2021-2025
  6) określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2025
  7) wyboru członków Zarządu
 • wybór Prezesa
 • Sekretarza
 • wybór Członka/ów Zarządu
  8) wyboru członków Komisji Rewizyjnej
  9) określenia wysokości składek członkowskich
 1. Sprawy różne
 2. Wolne wnioski
 3. Zakończenie